"It's not the camera, it's the photographer" (No és la càmera, és el fotògraf)

“Cameras and lenses, computer hardware and software, are required tools for photographers. But too often, photographers expect too much from their tools, and not enough from themselves. It’s important to remember that the equipment doesn’t make a photographer. Don’t expect the gear to do the heavy lifting.”

(Càmeres i òptiques, hardware i software, son eines necessàries per als fotògrafs. Però massa sovint els fotògrafs esperen massa de les seves eines i no gaire d’ells mateixos. És important recordar que l’equipament no fa a un fotògraf. No esperis que el material et faci el treball pesat.)